Advokátní kancelář
Mgr. Martiny Leitnerové

Komplexní právní služby

Advokátní kancelář Mgr. Martiny Leitnerové ve Slavkově u Brna poskytuje své právní služby prakticky ve všech odvětvích práva již od roku 1996. Advokátní kancelář poskytuje klientovi kompletní právní servis, za tím účelem spolupracuje s notáři, soudními znalci, realitními kancelářemi a daňovými poradci.

V naší advokátní kanceláři můžete využít služeb advokátní úschovy zahrnující úschovu finančních prostředků a úschovu listin související s úplatnými převody nemovitostí.

Právní služby

Advokátní kancelář ve Slavkově u Brna zajišťuje ve vztahu k jednotlivým právním odvětvím zejména tyto advokátní/právní služby:

Obchodní právo

 • zakládání obchodních korporací
 • změny zakladatelských dokumentů obchodních korporací
 • zastupování v řízení o zápis a změny zápisů ve veřejném rejstříku
 • obchodní závazkové vztahy – vypracování smluvních dokumentů
 • vymáhání pohledávek
 • veřejné zakázky
 • ochranné známky

Autorské právo

 • ochrana práv autora díla
 • zaměstnanecké dílo
 • licenční smlouvy

Občanské právo

 • ochrana osobnosti
 • kupní a darovací smlouvy
 • nájmy a půjčky
 • společenství vlastníků jednotek
 • spolky – zakládání, změny
 • vlastnické právo, spoluvlastnictví, věcná břemena, zástavy
 • sousedská práva
 • ochrana spotřebitele
 • odpovědnost za škodu, bezdůvodné obohacení
 • dědické právo – zastupování v dědickém řízení
 • zastupování v občanském soudním řízení

Rodinné právo

 • úprava poměrů k nezletilým dětem
 • poradenství a zpracování návrhů dokumentů ve vztahu k manželskému majetkovému režimu
 • předmanželské smlouvy
 • rozvody manželství
 • vypořádání majetku po skončení manželství
 • výživovací povinnost

Správní právo

 • zastupování ve správních řízeních (živnostenský úřad, stavební úřad,přestupky)
 • katastr nemovitostí
 • ochrana osobních údajů
 • správní žaloby, kasační stížnosti
 • obecní zřízení – aplikace zákona o obcích
 • poskytování informací dle zákona o svobodném přístupu k informacím

Pracovní právo

 • pracovní smlouvy
 • dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
 • odpovědnost za škodu
 • nároky z neplatného rozvázání pracovního poměru
 • pracovně právní spory

Insolvenční právo

 • zpracovávání přihlášek pohledávek
 • zastupování v insolvenčním řízení
 • oddlužení
 • vyloučení věci z konkursní podstaty
 • zastupování v incidenčních sporech

Trestní právo

 • vypracování trestního oznámení
 • zastupování poškozených a zúčastněných osob

Ceník

Ceny jednotlivých projektů jsou individuální

Odměna za poskytované právní služby je sjednávána individuálně. Výše odměny se odvíjí od složitosti případu, jeho časové náročnosti a objemu právních úkonů poskytovaných klientovi. Odměna za poskytnutí právních služeb se řídí buď hodinovou sazbou, která je účtována advokátní kanceláří a vyjádřena v delailním přehledu všech provedeých činností, nebo se účtuje tzv.úkonová odměna, která vychází z vyhlášky č. 177/1996 Sb., advokátního tarifu v platném znění.

Další možností je dohoda o paušální odměně, která je využívána s klienty, kteří mají zájem o opakující se a dlouhodobější spolupráci. Hotové výdaje, zahrnující např. soudní a správní poplatky, odměna notáře, odměna soudního znalce apod. nejsou zahrnuty ve výši odměny za poskytování právních služeb.

Jsme připraveni

poskytnout vám pomoc v širokém spektru právních záležitostí.

Kontakty

Kontaktujte nás, rádi Vám pomůžeme

Napište nám zprávu

Naše adresa

U Mlýna 1552,
684 01 Slavkov u Brna
IČ: 66233232

 • Email:kancelar@leitnerova.eu
 • ID:pawaeq9
 • tel:+420 515 537 331
 • tel:+420 515 537 330
 • GSM:+420 602 725 078
 • www:www.leitnerova.eu